QUICK MENU
상담전화 051-807-0754
계좌번호 부산은행 01085232829 예금주 : 김민정
한국스피치학원 서면학원 부산경남대표/25년전통의 인지도 1위 학원
공지&커뮤니티
개강안내
HOME HOME     공지&커뮤니티     개강안내
제 목 ★국민건강보험공단★ 단기 완성반 개강 안내
작성자 관리자 날 짜 2020-05-11 조 회 182
첨부파일


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


5월 18일 월요일 2시 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

사전등록 051-807-0754